Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebné objekty: SO.S.02 Rekonštrukcia existujúcej komunikácie, SO.S.03 Komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby s názvom: Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matadorka/stavba

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2019/016851/BAB/IV-EIA-R zo dňa 04.06.2019 v zisťovacom konaní, ktoré je na tejto internetovej stránke.

web od 2day