Aj terasa na Rovniankovej ohrozuje majetok a životy Petržalčanov

Mestská časť opäť vyzvala vlastníka na nápravu.

Nie tak dávno došlo k nešťastnému pádu múru z terasy na Holíčskej ulici. Pre pripomenutie: betónové zábradlie tejto pochôdznej terasy pri vstupoch bytového domu 1 až 3, ani terasa samotná či pozemky, na ktorých stojí – nie sú vo vlastníctve ani v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Naša samospráva tak nenesie ani nemôže niesť zodpovednosť za (ne)údržbu tohto majetku. Jeho vlastníkom a správcom je podľa našich záznamov aj podľa evidencie bratislavského magistrátu Bytové družstvo Petržalka, ktoré spravuje aj dané bytové domy.

Rovnako je to aj v prípade terasy na Rovniankovej ulici 11. Ani táto stavba nie je vo vlastníctve či správe našej mestskej časti. Keďže však leží v katastri Petržalky, na základe viacerých podnetov kolegovia z oddelenie územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu dňa 27. apríla vykonali obhliadku za účelom určenia jej technického stavu.

AKÉ NAJVÁŽNEJŠIE PROBLÉMY SME IDENTIFIKOVALI?

  •  Časť zábradlia terasy vykazuje statické porušenie.
  • Toto zábradlie je posunuté a hrozí jeho pád.
  • Po obvode terasy je v poškodenej chráničke tiež vedený rozvod elektrickej energie pre osvetlenie terasy a bleskozvod bytového domu.

ZÁVER – Zábradlie terasy na Rovniankovej 11 vážne ohrozuje majetok i životy miestnych obyvateľov aj okoloidúcich a zároveň je hrozbou pre majetok vo svojom okolí.

Bytovému družstvu Petržalka a takisto vlastníkom bytov a nebytových priestorov ako aj vlastníkom garáží, ktorým táto terasa tvorí strechy, sme preto v mene našej samosprávy a jej stavebného úradu adresovali ďalšiu výzvu na vykonanie neodkladných zabezpečovacích opatrení. Čas na nápravu majú do 31. mája. 

Vlastník má v tomto prípade POVINNOSŤ našu výzvu akceptovať. Ak tak neurobí, Stavebný úrad Petržalka bude postupovať podľa Stavebného zákona – konkrétne paragrafu 87/odsek 2, 2 – 3 veta:

„V prípade nesplnenia uloženej povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.“

Veríme teda, že vlastníci terasy našu výzvu rešpektujú bezodkladne a že Petržalka predíde zbytočnému nešťastiu či ďalšiemu znehodnocovaniu majetku. Vlastníkom vopred ĎAKUJEME za spoluprácu.

#petrzalka

web od 2day