Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia pre stavebný objekt: SO 118 Komunikácie-objekt G3-časť stavebného objektu na teréne (mimo striech suterénov budov) označená ako podobjekt SO 118.5 v rámci stavby: Južné Mesto Bratislava – Zóna A1-2.etapa, Viacpodlažná bytová výstavba, Bratislava – Petržalka

Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia sa týka stavby v území, vo vzťahu ku ktorému bolo dňa 23. 10. 2006 vydané záverečné stanovisko podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov pod č. 4242/04-1.6/ml. Uvedený vydaný dokument je uverejnený na tejto webovej stránke.

web od 2day