Plán Petržalka 2029: Vyjadrite svoj názor a rozhodnite o miliónoch aj prioritách najľudnatejšej mestskej časti na najbližšie roky

Obyvatelia i návštevníci Petržalky môžu na webe PLAN.PETRZALKA.sk do 31. júla 2022 (vrátane) vyplniť krátky online dotazník. Papierovú verziu nájdu ako prílohu júnového vydania samosprávnych novín Naša Petržalka, v pobočkách petržalskej knižnice aj na Dňoch Petržalky 2022 v sobotu 25. júna.

„Veľké výzvy riešime spolu s vami“ – tak znie slogan aktuálnej kampane z dielne najväčšej slovenskej samosprávy, v ktorej vyzýva svojich obyvateľov i návštevníkov, aby sa zapojili do tvorby programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) pod názvom Petržalka 2029.

Ide o strategický dokument, ktorý na obdobie piatich až siedmich rokov potrebuje vypracovať a implementovať každá slovenská samospráva, pretože určuje ďalšie smerovanie rozvoja obce. Jeho obsahom sú okrem iného aj prioritné ciele, ktoré chce samospráva dlhodobo rozvíjať s ohľadom na potreby verejnosti.

„Snažíme sa, aby bola naša mestská časť pre obyvateľov plná kultúrnych, sociálnych a hospodárskych možností. Ako sa však hovorí, viac hláv – viac rozumu, preto sme zvedaví, ako by si predstavovali fungovanie a progres mestskej časti na najbližších sedem rokov aj samotní obyvatelia,“ hovorí Monika Adameková, vedúca oddelenia projektového riadenia Miestneho úradu Petržalka, ktoré kampaň zastrešuje.

„Chceme úprimne počuť názory od prisťahovaných nováčikov, študentov, tínedžerov, detí, manuálnych pracovníkov, ľudí z kancelárií, športovcov alebo umelcov, pôvodných Petržalčanov alebo seniorov, aby rozhodli, akú Petržalku chcú žiť v roku 2029,“ dodáva druhá petržalská vicestarostka Iveta Jančoková

Vypracovaním dokumentu dá podľa nej Petržalka opäť najavo záujem o svoju budúcnosť a zároveň získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien.

Za vyplnenie 10 darčekov

 

Na vypracovanie dokumentov v rámci PHSR poslúžia ako vstupné dáta aj odpovede zo spomínaného dotazníka. Ten pozostáva zo 42 krátkych otázok, zväčša s preddefinovanými možnosťami, ktoré sú zamerané na najdôležitejšie oblasti verejného záujmu.

Dotazník PETRŽALKA 2029 je anonymný a je ho možné vyplniť a zaslať pohodlne online na webovej stránke PLAN.PETRZALKA.sk. Samospráva zbiera len e-mailové adresy, aby mohla desiatich náhodne vyžrebovaných respondentov za pomoc s prípravou jej plánu oceniť malými darčekmi.

Obyvatelia sa k dotazníku dostanú aj v tlačenej forme. 

Nájdu ho ako prílohu v najnovšom vydaní samosprávnych novín Naša Petržalka alebo v jednej z deviatich pobočiek Miestnej knižnice Petržalka. Dotazník je potrebné odovzdať osobne tam, alebo ho doručiť do podateľne Miestneho úradu Petržalka.

 

K dispozícii bude aj na blížiacom sa víkendovom podujatí Dni Petržalky 2022, a to v sobotu 25. júna od 12:00 v jednom zo stánkov mestskej časti, kde ho budú môcť odovzdať priamo pracovníkom z referátu projektového riadenia.

Vyplnený dotazník v online aj tlačenej forme je možné zaslať najneskôr do 31. júla 2022 (vrátane).

Odpovede z dotazníkov spolu s ďalšími podnetmi, ktoré boli mestskej časti adresované v uplynulých viac než troch rokoch cez web, mobilnú aplikáciu, e-mail, sociálne siete a podobne budú vyhodnocovať odborníci z viacerých oblastí do konca kalendárneho roka.

Sedem rokov, sedem výziev

 

V pláne rozvoja si mestská časť Petržalka stanovila sedem hlavných priorít na najbližších sedem rokov, ktoré priamo spadajú do jej kompetencií a rozpočtu a ktoré by chcela opäť zmeniť k lepšiemu.

Jednou z najdôležitejších oblastí je často skloňované školstvo. Okrem rozširovania kapacít a materiálno-technického vybavenia chce samospráva klásť čoraz väčší dôraz na kvalitu výchovy a vzdelávania. Zaviesť zdravé a chutné stravovanie, debarierizovať ďalšie prístupy do škôl, rozvíjať inklúziu a pokúsiť sa profilovať každú školu v snahe zvýšiť ich atraktivitu pre deti aj rodičov.

Prioritou v rámci skvalitnenia života v mestskej časti je i zlepšenie dopravy ako takej, preto si za ďalšiu veľkú výzvu vybrala samospráva mobilitu. Táto oblasť zahŕňa okrem zlepšenia automobilovej aj budovanie cyklotrás a pohyb chodcov. Teda aj siete chodníkov alebo priechodov a ich technický stav v kontexte bezpečnosti a moderných technológií.

Ďalšou oblasťou, ktorú chce Petržalka ďalej zlepšovať, je ekológia. Najmä so zameraním negatívnych dopadov na zhoršujúcu sa klimatickú krízu, a to využívaním udržateľných zdrojov energie aj rozšírením zelene.

Štvrtou vybranou agendou sú vo všeobecnosti investície, ktoré chce samospráva navýšiť napríklad na zlepšenie aj údržbu 55 verejných a 38 školských detských ihrísk v jej správe.

Udalosti posledných dvoch rokov však podčiarkli aj dôležitosť organizácií pomáhajúcim slabším a seniorom, preto snahou samosprávy bude skvalitniť aj oblasť sociálnej práce, a to aj vzhľadom na výrazné starnutie obyvateľstva.

Petržalka nezabudla ani na kultúrušport, ktoré ku kvalitnému životu nepochybne patria. V rámci spoločenského života je úlohou tiež vytvoriť a definovať dlhodobú stratégiu rozvoja petržalskej kultúry s prihliadnutím na efektívne vynaloženie verejných zdrojov a verejnoprávnosť. 

V oblasti športu zas bude podnikať kroky k tomu, aby získala potrebné financie na rekonštrukciu zanedbaných a výstavbu nových športovísk. Napríklad opravy bazénov a stavbu veľkej športovej haly, ktorá v Petržalke chýba.

web od 2day