Návrh na vydanie územného rozhodnutia – X-BOX Petržalka Bratislava

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti pod názvom X-BOX PETŽALKA, BRATISLAVA. Dňa 23.02.2022 bolo vydané Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OSZP3-2022/027806-021 rozhodnutie v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné TU. 

web od 2day