36632/2022/05-UKSPaŠSU/La – Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – Novostavba – SO 14 – Nebytová administratívna budova D – Kopčianska 14

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod názvom Polyfunkčný komplex Matador, Bratislava, Petržalka na základe ktorého bolo dňa 24.2.2016 vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OU BA-OSZP3-2016/007609-r/LAZ/V- EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na webovej stránke www.enviroportal.sk.

web od 2day