Informácia o začatí správneho konania – výrub 2 ks drevín na Koceľovej a Rastislavovej ulici, parc. reg. C-KN č. 21879 a 21881, katastrálne územie Nivy

web od 2day