Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2023 zo dňa 14. 03. 2023, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku

web od 2day