Informácia o začatí správneho konania – vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. reg. C-KN č. 4305 v k. ú. Petržalka, Levočská ulica

web od 2day