5863/2023/05-UKSP-Ha/Ozn. – Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu – zmenu dokončenej stavby: Výmena výťahov a obnova výťahovej šachty, v bytovom dome na Furdekovej ul. č. 8, v katastrálnom území Petržalka

web od 2day