Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25. 06. 2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day