Rozhodnutie 138/2023/05-UKSP/Vč-10

Rozhodnutie povoľuje užívanie časti stavby Južné mesto – zóna B1 Bratislava, Petržalka v rozsahu týchto objektov:

SO-13.4 Verejné osvetlenie (úsek v časti líniový park za bytovými domami B.I – B.III) na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3042/22, 3042/438, 3042/439, 3042/440, 3042/442, 3042/759, 3042/823, 3042/880, 3042/886, 3042/889, 3042/894, 3042/895, 3042/897, 3042/898, 3042/899, 3042/901, 3042/911, 3042/912 v katastrálnom území Petržalka, na účel osvetlenia areálu parku,

SO-15.6 Sadové a parkové úpravy (časť líniový park za bytovými domami B.I – B.III) na pozemkoch registra „C“ parc. č. 3042/22, 3042/79, 3042/438, 3042/439, 3042/440, 3042/441, 3042/442, 3042/443, 3042/601, 3042/759, 3042/823, 3042/825, 3042/873, 3042/876, 3042/882, 3042/886, 3042/889, 3042/892, 3042/895, 3042/897, 3042/899, 3042/901, 3042/903, 3042/905, 3042/908, 3042/910, 3042/911, 3042/912, 3042/913, 3042/914, 3042/915, 3042/916, 3051/110, 3051/111 v katastrálnom území Petržalka.

web od 2day