Informácia o začatí správneho konania – výrub 3 ks stromov, rastúcich na pozemkoch parc. reg. C-KN č. 1112/1, 3088/1 a 3083 v k. ú. Dúbravka, Cabanova a Bilíkova ulica

web od 2day