Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Tematínska – výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. 1505, 1492 a 1456 C-KN v k. ú. Petržalka

web od 2day