2702/2023 – územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Areál pre šport Petržalka/Primárna infraštruktúra-1. fáza, územie medzi Dolnozemskou cestou a Čistiarňou odpadových vôd Petržalka + príloha: situácia

web od 2day