16711/17517/2023/06-RŠSÚ/Gj + príloha – Žiadosť o vydanie stavebného povolenia_stavebné objekty SO 101 Spevnené plochy, SO 201 Navrhovaná komunikácia – prístupová cesta, SO 202 Navrhovaná komunikácia – chodník pre peších. Bratislava – Petržalka

Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie – v súlade s § 58a ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v aktuálnom znení.

Vo vzťahu k predmetnej stavbe sa uskutočnilo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie pod názvom „MAKFOOTBALLARENA“, na základe ktorého bolo Okresným úradom Bratislava vydané rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2019/013732/FID/V-EIA-r, zo dňa 10.06.2019, právoplatné 24.10.2019, vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré je prístupné na informačnom portáli rezortu MŽP SR.

web od 2day