Informácia o začatí správneho konania – výrub 7 ks drevín na základe žiadosti mestskej časti Ružinov na pozemkoch reg. CKN parc. č. 15568/12, 15568/8, 15638/52, 15568/4 a 15638/19 v k.ú. Ružinov, ulica Komárnická, Ružinovská, Herlianska

web od 2day