Informácia o začatí správneho konania – výrub 19 ks drevín na pozemkoch C-KN p.č.: 773, 418, 470, 402, 274/1, 155 a 61 v k.ú. Petržalka

Informácia o začatí správneho konania – výrub 19 ks drevín na pozemkoch C-KN p.č.: 773, 418, 470, 402, 274/1, 155 a 61 v k.ú. Petržalka

Informácia o začatí správneho konania

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto

oznamuje

začatie správneho konania sp. zn. ŽP/4104/2023/385/KO v zmysle § 47 ods. 3 zákona, na základe žiadosti, ktorú si podala mestská časť Bratislava-Petržalka, Kultíkova 17, 852 12 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 19 ks stromov, ktoré rastú na pozemkoch C-KN p.č. 773, 418, 470, 402, 274/1, 155 a 61 v k.ú. Petržalka. Dôvod výrubu žiadateľ uvádza, že dreviny majú nevyhovujúci zdravotný stav, rastú na verejnom priestranstve, v bezprostrednej blízkosti bytových domov, chodníkov, parkovísk, čiže na miestach so zvýšeným pohybom osôb a predstavujú riziko ohrozenia života, zdravia a majetku občanov.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona a § 19 ods. 1 správneho poriadku, je možné písomne alebo v elektronicky oznámiť svoju účasť v tomto správnom konaní do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia t. j. do 26.10.2023 na mailovú adresu: kristina.obuchova@dubravka.sk a na adresu: mestská časť Bratislava-Dúbravka, ul. Žatevná 2, 841 01 Bratislava.

web od 2day