Informácia o začatí správneho konania – výrub 1ks dreviny na pozemku reg. „E“UO parcelné č. 9-5266 v k.ú. Petržalka, ulica Janíkovské role

web od 2day