Informácia o začatí správneho konania – výrub 19 ks stromov a 22 m2 krovín, rastúcich na pozemkoch parc. reg. C-KN parc. č. 4778/2,4778/3, 4666/23 a 4784/96 k.ú. Rača, lokalita Dopravná 57

web od 2day