RADA PRÁVNIKA: Predmanželská zmluva – realita alebo mýtus?

Americká kinematografia v nás častokrát vytvára domnienku, že je možné uzatvoriť aj na Slovensku tzv. predmanželskú zmluvu a zabrániť tak strate polovice majetku „majetnejšieho“ partnera v prípade rozvodu. Je to však v našom právnom prostredí naozaj možné?
Odpoveď je – nie. Naša právna úprava inštitút predmanželskej zmluvy nepozná, a preto nie je možné dohodnúť sa pred svadbou na podmienkach vyporiadania majetku manželov v prípade rozpadu.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Ak je nejaká vec v spoločnom vlastníctve viacerých osôb, hovoríme o tzv. spoluvlastníctve. Zákon rozlišuje medzi
podielovým spoluvlastníctvom, pri ktorom je majetková účasť každého spoluvlastníka vyjadrená konkrétnym podielom a
bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (ďalej aj „BSM“).

Ako vyplýva aj zo samotného názvu, BSM je druh spoluvlastníctva, ktorý môže vzniknúť iba medzi manželmi, upravuje ich majetok nadobudnutý počas trvania manželstva a nie je pri ňom vyjadrená miera vlastníckej účasti jednotlivých manželov podielmi na spoločnej veci. Vznik BSM je tak viazaný na vznik manželstva a jeho trvanie je viazané na dobu trvania manželstva. Zánikom manželstva (rozvodom, ale napr. aj smrťou) zanikne i BSM a nastupuje jeho vyporiadanie.

Čo všetko tvorí spoločný majetok manželov

Do BSM patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva (napr. príjem z pracovného pomeru, nehnuteľnosť nadobudnutá za trvania manželstva). Výnimkou sú však veci získané dedičstvom, veci získané darom, veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka a veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov.

Môže si manžel/ka pri rozvode nárokovať nehnuteľnosť, ktorá mu patrila pred manželstvom?

Je dôležité pripomenúť, že do BSM patria len veci, ktoré boli nadobudnuté počas trvania manželstva. Ak teda niektorý z manželov vlastnil akúkoľvek vec (hnuteľnú aj nehnuteľnú) ešte pred manželstvom, táto vec patrí výlučne jemu a nebude ani predmetom vysporiadania BSM pri jeho zániku.

Môže sa rozsah toho, čo patrí do BSM, upraviť?

Ak teda naša právna úprava nepozná inštitút predmanželskej zmluvy, je vôbec možné upraviť majetkové pomery medzi manželmi inak, než ako to ukladá zákon? V tomto prípade je už odpoveď kladná. Vzájomné vzťahy vyplývajúce z BSM si manželia môžu upraviť odchylne od zákona, avšak iba na základe dohody, ktorá musí byť spísaná vo forme notárskej zápisnice. Takáto dohoda musí byť uzatvorená jedine počas manželstva, pričom ňou môžu manželia modifikovať rozsah BSM – a to jeho rozšírením, alebo zúžením. Pri rozšírení BSM budú do spoločného majetku manželov patriť aj veci, ktoré by inak zo zákona patrili len jednému z manželov, napr. veci získané darom. Pri zúžení BSM dochádza naopak k rozšíreniu okruhu zákonných výnimiek toho, čo do BSM nepatrí. Zúženie rozsahu BSM má však svoj limit a minimálna hranica rozsahu BSM musí byť vždy zachovaná. Dohodou preto nemožno vzájomné majetkové vzťahy manželov úplne vylúčiť.

JUDr. Ján Dolejš | advokát, konateľ
Advokátska kancelária Remedium Legal, s.r.o

web od 2day