Informácia o začatí správneho konania – výrub 10 ks stromov rastúcich na pozemkoch parc. reg. C-KN č. 11873/2, 11280/1, 12142/250 a 13167/2 k.ú. Nové Mesto a 6743/81 a 6745/1 k.ú. Vinohrady – Jeséniova, Teplická, Pionierska, Kalinčiakova a Skalická cesta

web od 2day