Informácia o začatí správneho konania – zmena predĺženia termínu náhradnej výsadby podľa rozhodnutia sp. zn. 1996/2023/RZ – 08/2904 zo 16.02.2023 na pozemkoch registra C-KN par.č. v 5124, 5157, 5129/1, 5155, 5163, 5116, 5105/87, 5123, 5110/1, 5182, 5172, 5180, 5165, 5170, 5125, 5127, 5154, 5160, 5162 a 5167 k. ú. Petržalka – Sad Janka Kráľa

web od 2day