Petržalka opäť hľadá učiteľa, na ktorého sa nezabúda

Návrhy je možné zasielať mailom, poštou alebo vyplnením online formulára najneskôr do konca februára.

Nie je žiadne klišé, že v škole strávime najdôležitejšie roky života. Formuje nás totiž presne v období, kedy najintenzívnejšie nasávame vedomosti i sociálne zručnosti. A je tiež nepopierateľný fakt, že veľmi záleží na pedagógoch, čo a kto z nás napokon vyrastie. Nezriedka sa stávajú druhými (ak nie náhradnými) rodičmi, v exkluzívnom prípade dokonca kamošmi.

Jednoducho učiteľmi, na ktorých sa nezabúda.

Aj preto oddelenie školstva mestskej časti Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov už pravidelne oceňuje pedagogických a odborných zamestnancov základných a materských škôl. Rovnako to bude aj v roku 2024.

Súčasťou slávnosti je ocenenie súčasných, ale aj bývalých pedagógov v rámci kategórie Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, ktorí sa svojím pedagogickým majstrovstvom, láskavým a citlivým prístupom stali pre svoje deti a žiakov vzorom.

Tipy na ocenenie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi škôl, zákonní zástupcovia, bývalí aj súčasní kolegovia, ale aj ostatní obyvatelia Petržalky.

 

Tri spôsoby nominácie

 

Návrhy je možné posielať buď mailom na juraj.monsberger@petrzalka.sk, poštou na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formulára na webe petrzalka.sk/ucitel

Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovaného pedagóga vrátane kontaktov na neho (telefón, e-mail, adresa bydliska); názov školy, kde pôsobil alebo pôsobí; zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia; meno a priezvisko predkladateľa návrhu vrátane základných kontaktov na neho (telefón, e-mail, adresa bydliska).

Návrhy je možné zasielať najneskôr do štvrtka 29. februára (vrátane).

web od 2day