Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách už v úvode mája

Ide o 27 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka po dohode riaditeliek jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom sa uskutoční v termíne od 2. mája do 7. mája 2024.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia doručia riaditeľke MŠ. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zverejnená a dá sa stiahnuť z webového sídla v sekcii TLAČIVÁ a z webových sídiel jednotlivých MŠ.

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30. júna 2024 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025.

Bližšie informácie k prijímaniu žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie poskytne zákonným zástupcom detí a zástupcom zariadenia v každej MŠ riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

Ďalšie informácie nájdete TU.

Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nájdete TU.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/2023, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom Petržalke, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie nájdete TU.

web od 2day