Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru – GARÁŽE umiestnené na Rovniankovej 13, Rovniankovej 16 a Osuského 3

V dňoch 23.5.2024 až 18.6.2024 do 13:00 prebieha obchodná verejná súťaž na prenájom garáží v správe MČ Petržalka.

Súťažné návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť v termíne do 18.06.2024 do 13:00, a to cez elektronickú schránku alebo v prípade, iba ak navrhovateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže podať návrh v listinnej písomnej podobe poštou alebo osobne do podateľne na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zalepenej obálke s výrazným označením, alebo s označením v predmete elektronického podania:

A. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 23 na Rovniankovej 13 v Bratislave“
B. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 26 na Rovniankovej 13 v Bratislave“
C. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 3 na Rovniankovej 16 v Bratislave“
D. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 16 na Osuského 3 v Bratislave“
E. „NEOTVÁRAŤ ! – Obchodná verejná súťaž – nájom garáže č. 33 na Osuského 3 v Bratislave“

 

web od 2day