č. 7396/2024/SÚ/Mj-zv. /+Návrh_ZSPD / Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením_SO-03 Bytový dom A.III., ktorá je súčasťou stavby „Južné mesto – zóna B1, Bratislava, Petržalka“ na pozemkoch v k. ú. Bratislava-Petržalka

web od 2day