Adopcia zelene | PETRŽALKA

Jasnejšie pravidlá pri výsadbe zelene, eliminovanie nedostatkov, podpora komunikácie medzi aktívnymi obyvateľmi mestskej časti a miestnym úradom. MČ Bratislava-Petržalka spustila po vzore Hl. mesta SR Bratislavy a iných samospráv program adopcie zelene.

Program „Adopcia zelene v Petržalke“ môže výrazne pomôcť pri participácii na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti alebo v jej správe, kde majú obyvatelia jasnú predstavu o jej zelenej budúcnosti. Vyplnením FORMULÁRA môžu záujemcovia o skrášlenie verejnej zelene priblížiť svoju predstavu o tom, ako by podľa nich mala daná plocha vyzerať. Vďaka tomu bude mať referát zelene jasnejšiu predstavu o plánoch miestnych obyvateľov a bude im vedieť lepšie pomôcť. Predíde sa tak možným problémom samovoľnej výsadby v blízkosti inžinierskych sieti, či drevín, ktoré nie sú vhodné do každej lokality. Tým, že všetky dôležité informácie uvedú obyvatelia Petržalky vo formulári bude môcť referát zelene aj lepšie pomôcť pri prípadnom usmernení žiadateľa.

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka prostredníctvom Programu „Adopcia zelene v Petržalke“, umožňuje za určitých podmienok vstup žiadateľom na plochy zelene s cieľom skrášliť plochy zelene a následne zabezpečiť ich údržbu bez nároku na finančnú odmenu.

Žiadosť o adopciu môžu podávať fyzické i právnické osoby, občianske iniciatívy či miestne organizácie, neziskové organizácie, občianske združenia alebo vzdelávacie inštitúcie. V rámci podmienok musia byť plochy zelene vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, musia byť verejne prístupné a žiadateľ sa musí o zeleň starať minimálne tri roky, a to bez nároku na finančnú odmenu.

V rámci výsadby a starostlivosti právnickou osobou, občianskou iniciatívou, podnikateľským subjektom alebo inou organizáciou bude možné si realizátorom priestor označiť informačnou tabuľou s informáciou, že zeleň na tejto ploche vysadila a udržiava spoločnosť, organizácia a pod. Umiestnenie, spôsob umiestnenia a návrh musí byť konzultovaný s oddelením životného prostredia.

Okrem výsadby zelene je možné týmto spôsobom riešiť aj osadenie doplňujúceho mobiliáru. V takom prípade bude oddelenie životného prostredia konzultovať predmetnú žiadosť s ďalšími dotknutými referátmi, či oddeleniami.

web od 2day