Diskusia 4.4.2016 13:00-14:00

Vaše otázky a odpovede

Peter:
Dobrý deň nedávno som náhodou zistil že MČ Petržalka zamestnáva aj štyroch inšpektorov verejného poriadku, ale žiaľ mám pocit že to vôbec nie je vidno. Je nejaká možnosť ako si pozrieť výsledky ich práce?

Starosta:
Terénna činnosť inšpektorov verejného poriadku sa zameriava najmä na kontrolu čistoty a poriadku pri kontajnerových stanovištiach jednotlivých bytových domov - ich znečistenie komunálnym a veľkorozmerným odpadom. Ďalej sa sústreďujú na stav a kontrolu vyprázdňovania nádob na psie exkrementy a kontrolu dopĺňania sáčkov. V rámci terénnych obhliadok vyhľadávajú motorové vozidlá, ktorým uplynula platnosť EK a TK. Kontroly vykonávajú - podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti - aj na všetkých pozemkoch, vnútrosídliskových komunikáciách, chodníkoch, ktoré sú v našej správe. Veľkú pozornosť venujú prešetreniu podnetov od obyvateľov Petržalky priamo v teréne. Pri pochôdzkach kontrolujú okolie bytových domov počas a po zateplení, funkčnosť dopravných značiek, kanalizačných poklopov a stav mestského mobiliáru. Inšpektori verejného poriadku sa pohybujú v civile, nemajú pridelenú rovnošatu a ani špeciálne označenie, možno preto sú ťažšie spozorovateľní. Všetky nedostatky a závady zistené počas kontroly spracujú a postúpia oddeleniu životného prostredia a iným oddeleniam, ktoré vo veci nápravy následne konajú.

Katarína:
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na dôvody, ktoré viedli k tomu, že na ulici Pečnianska 5, 7 ( zo strany dvora) boli odstránené 2 pouličné osvetlenia po sebe nasledujúce. Celá časť ulice je teraz neosvetlená a úplne tmavá. Je možná náprava uvedeného stavu, doplnením tohto osvetlenia? Ďakujem za odpoveď.

Starosta:
Osvetlenie mesta Bratislavy je celomestská kompetencia a je riešená komplexne, nie cez jednotlivé mestské časti. V tejto veci sa preto obráťte na mesto, respektíve spoločnosť Siemens, ktorá pre mesto túto službu zmluvne zabezpečuje (http://www.bratislava.sk/verejne-osvetlenie/d-74403/p1=11050285). Ako mestský poslanec budem Váš podnet tlmočiť aj kompetentným na meste.

Vyšehradská:
Dobrý deň p. starosta Mám jeden dotaz k večnému problému - parkovaniu. Momentálne mám pocit že situácia s parkovaním v našej mestskej časti je v patovej situácii kedy obidve strany (vy aj poslanci) čakajú čo navrhne urobiť tá druhá strana. Ja sa ale chcem spýtať či sa robia nejaké reálne kroky napr. budovanie parkovacích miest, ako zlepšiť už aj tak katastrofálnu situáciu alebo sa čaká na zázrak. Rád by som sa ešte spýtal ako bola myslená odpoveď vašej MČ na portály odkazprestarostu.sk k problému zrušenia cca 100 parkovacích miest oproti Inchebe kde im bola poskytnutá odpoveď v zmysle "10 rokov obyvatelia vedeli že sa tam bude stavať tak sa mali náležite pripraviť". Nemala sa na to náhodou pripraviť MČ a vybudovať v blízkosti náhradné parkovacie miesta? Vopred ďakujem za odpoveď

Starosta:
Vzhľadom na to, že ste sa viacerí pýtali na parkovisko na Pečnianskej ulici, odpoviem na všetky otázky komplexne. V prvom rade treba uviesť na pravú mieru samotnú informáciu, že ide o parkovisko. Táto informácia nie je pravdivá, ide len o pozemok, parkovisko nikdy na ňom vybudované ani skolaudované nebolo. Uvedený pozemok nikdy nepatril mestskej časti a preto ho nemohla ani predať. Nemohla teda ani pripravovať „náhradnú výstavbu parkovacích miest“, napokon, ak by investor staval na parkovisku, nevyhnutnou podmienkou povolenia by bola práve výstavba zabraných parkovacích miest. Nedá mi nespomenúť, že ak by Petržalka mala zavedenú parkovaciu politiku, tá by jednak regulovala samotné parkovanie ale aj by generovala financie na výstavbu nových parkovacích kapacít. Žiaľ, poslanci a aktivisti jej zavedenie stopli, pričom dnes opäť diskutujú o jej zásadách a princípoch. Na svojom súkromnom pozemku teda stavebník pripravil stavbu, ktorá dostala územné rozhodnutie ešte v roku 2007. Na to, aby akákoľvek stavba mohla byť umiestnená, je potrebný nielen vzťah k pozemku, ale aj súlad s územným plánom či stanoviská desiatok kompetentných orgánov a inštitúcií. Stavebné povolenie stavba získala v roku 2011, predĺžené bolo v roku 2014. Čo sa tam deje dnes vie zodpovedať iba sám stavebník. Treba dodať, že obyvatelia Pečnianskej 5-7 a 9-11 boli od začiatku účastníkmi územného i stavebného konania a taktiež si uplatnili svoje námietky, o ich odvolaní rozhodoval Okresný úrad (potvrdil rozhodnutie tunajšieho stavebného úradu). Verím, že aj poslanci z tohto volebného obvodu ale aj tí, ktorí sa téme parkovania venujú, urobia čím skôr čo najviac pre to, aby sme aj v tejto lokalite vedeli situáciu s parkovaním postupne riešiť.

Jozef:
Kedy sa bude cistit Chorvatske rameno a ako sa da zapojit?

Starosta:
Jubilejný 20. ročník sa uskutoční 22. apríla 2016 od 9.00 h. Zmenou oproti minulým obdobiam je pridanie piateho stanovišťa pod Dolnozemskou. Tak ako po minulé ročníky opäť zabezpečíme vrecia, rukavice aj nejaké náradie. Stačí, ak prídete o deviatej na ktorékoľvek z piatich stanovišť (Mlynarovičova, Jungmannova, Technopol, Medissimo či Dolnozemská), kde Vám už zamestnanci úradu dajú presné inštrukcie. Čistenie ako každý rok popdoria aj potápači z klubu OCTOPUS. Tí budú čistiť koryto v okolí premostenia na Antolskej a v sobotu aj ďalší úsek jazera Veľký Draždiak. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

web od 2day