Vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov

Mestská časť Bratislava-Petržalka Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2015 z 1.12.2015 vyhradila podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, plochu na vylepovanie volebných plagátov na stĺpe (skruž) pred Domom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova č. 3, Bratislava.

Plocha je rozdelená na rovnaké diely pre kandidujúce subjekty. Jednotlivé časti sú očíslované a kandidujúce politické subjekty pre svoju propagáciu použijú číslo, ktoré im bolo pridelené vyžrebovaním štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán na svojom zasadnutí 12. júla 2023.

VIAC INFORMÁCIÍ:
Oznam – Vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov
Zoznam vyžrebovaných čísiel kandidátnych listín
VZN č. 15/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day