Areál voľného času Vojenský dvor

Popis stavby
parc. č. členenie stavby na stavebné objekty_SO podlažnosť
(podzemné = PP / nadzemné = NP)
CKN 5869/1, 2, EKN parc. č. 4854 SO.2.1 Prevádzkový objekt
SO.2.2 Skladovanie odpadov
SO.2.3 Altánok
SO.2.4 Kaplnka
SO.2.5 Oplotenie kúpaliska a tenisových kurtov
SO.3.1 Cvičné odpalisko
SO.3.2 Tenisové ihriská
SO.3.3 Beach volejbal ihrisko
SO.3.4 Cyklopoint
SO.3.5 Kúpalisko
SO.3.6 Detské ihriská
SO.4.1 Rekonštrukcia komunikácie Kopčianska ulica
SO.4.2 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy
SO.4.3 Terénne a sadové úpravy
SO.5. 1.1 Prípojka plynu
SO.5. 1.2 Vnútorný rozvod plynu
SO.5. 2.1 Vodovodná prípojka
SO.5. 2.2 Areálový rozvod vody
SO.5. 3.1 Kanalizačná prípojka
SO.5. 3.2 Areálová kanalizácia splašková
SO.5. 3.3 Areálová kanalizácia dažďová zo spevnených plôch a ORL
SO.5. 3.4 Areálová kanalizácia dažďová zo striech a vsakovacie zariadenie
SO.6. 1 Zemná káblová prípojka VN
SO.6. 2 Trafostanica
SO.6. 3 Napojenie objektov na NN
SO.6. 4 Vonkajšie areálové osvetlenie
2 NP
Územné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
21.1.2019 VK
Stavebné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)
Kolaudačné konanie
začatie konania
(DD.MM.RRRR)
stav konania
(v konaní = VK / prerušené = PK)
ukončenie konania
(DD.MM.RRRR)

Oznámenie podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) informuje verejnosť o nasledovnom konaní:

web od 2day