Cyklotrasy

Cyklotrasa: Prístavný most – Májová ul. – Nám. hraničiarov – Rusovská cesta

Funkcia trasy – hlavná okružná trasa
Účel trasy – prepojenie hlavných cyklotrás

Vedenie trasy:

I. Etapa:

 • Trasa z Prístavného mosta pretína dunajskú hrádzu a vedie po vozovke miestnej komunikácie na Májovej ul., za Ekonomickou univerzitou. Ďalšia pripájacia vetva z hrádze je navrhovaná z južného smeru. Trasa úrovňovo križuje Dolnozemskú cestu a pokračuje rovno po chodníku na Gettingovej ul. Ďalej križuje Mamateyovu ul. a taktiež vedie rovno po chodníku cez obytný súbor. Odtiaľto až po Furdekovu ul. má podobu cestičky pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou. Nadväzuje na cyklistické prepojenie Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta (DIUR Nvia sr.o., Viktor Neumann, 12/2013, investor STARZ, realizácia pravdepodobne v roku 2016)

II. Etapa:

 • Trasa využíva koridor Chorvátskeho ramena a prepojenie je súčasťou pripravovanej stavby: PETRŽALKA CITY – lokalita A 2.etapa, Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta, 2. Etapa Polyfiunkčný dom B. Terasa predchádza cez miestnu obslužnú komunikáciu vedenú po Hálovej ulici a po úseku novonavrhovanej segregovanej cyklistickej komunikácie sa napája do jestvujúcej cestičky pre peších a cyklistov vedenej po ľavostrannom okraji Rusovskej cesty s vyústeným na komunikáciu Petržalského korza.

 
Rozsah stavebných úprav:

 • vybudovanie spevnených výjazdov na dunajskú hrádzu v oboch smeroch
 • vyznačenie cyklotrasy na miestnej komunikácii na Májovej ul.
 • vybudovanie prístupu k Dolnozemskej ceste
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Dolnozemskú cestu
 • vyznačenie cyklotrasy na chodníku na Gettingovej ul.
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Medveďovu ul.
 • (primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov), vrátane bezbariérovej úpravy obrubníkov

 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Mamateyovu ul.(primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov), vrátane bezbariérovej úpravy obrubníkov
 • vyznačenie cyklotrasy na vnútroblokových chodníkoch na Haanovej ul.
 • bezbariérová úprava obrubníkov pri vyústeniach Haanovej ul. na Furdekovu ul.
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez križovatku Haanova ul. s Furdekovou ul. (primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov), vrátane bezbariérovej úpravy obrubníkov
 • vyznačenie cyklotrasy na chodníku Furdekova ul. s rozšírením za zástavkou
 • napojenie na Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta (DIUR Nvia sr.o., Viktor Neumann, 12/2013, investor STARZ, realizácia pravdepodobne v roku 2016)
 • napojenie sa na cyklotrasu pri Chorvátskom ramene
 • po 330 m odbočenie doprava na novu cyklotrasu, ktorá je účasťou stavby PETRŽALKA CITY – lokalita A 2.etapa, Chorvátske rameno – Hálova – Rusovská cesta, 2. Etapa Polyfiunkčný dom B.
 • vybudovanie priechodu pre cyklistov cez Hálovu ul. (primknutý k existujúcemu priechodu pre chodcov), vrátane bezbariérovej úpravy obrubníkov
 • vybudovanie cyklotrasy po Belinského s priechodom pre cyklistov
 • vyznačenie obojsmernej cyklotrasy po existujúcom ľavostrannom chodníku až po vyústenie na Petržalské korzo
 • stavebná úprava úseku od nadjazdu po vyústenie na Petržalské korzo

 
Dĺžka navrhovanej trasy:

4430 m

 
Realizácia:

Realizácia je z dôvodu finančnej náročnosti (celkový rozpočet je 178 464 €) navrhnutá na riešenie vo dvoch hlavných etapách:

I.etapa – Prístavný most – Starohájska ul. – plánovaná realizácia v rokoch 2016-2017
II.etapa – Chorvátske rameno – Rusovská cesta – plánovaná realizácia v roku 2017

web od 2day