Zber kuchynského bioodpadu z domácností v Petržalke | OLO

Zbierajte kuchynský bioodpad spOLOčne s nami. Mestská časť Bratislava-Petržalka a spoločnosť OLO, a.s. spájajú sily!

Spoločnosť OLO, a.s. od PONDELKA 4. MARCA 2024 opäť navyšuje interval odvozu kuchynského bioodpadu na 2x za 7 dní. V tejto frekvencii bude kuchynský bioodpad odvážaný do 30. NOVEMBRA 2024. Svoj odvozný deň môžete zistiť TU.

*****

Minuli sa vám kompostovateľné vrecká? Počas septembra prebieha na viacerých miestach v Petržalke ich dodatočná distribúcia.

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť v OLO stánkoch, ktoré budú k dispozícii na rôznych miestach v Petržalke.

Tie vytypovala spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka.

DISTRIBUČNÉ MIESTA POČAS SEPTEMBRA:

Trhovisko Mlynarovičova – 2. 9. a 9. 9. od 8:00 do 14:00
Tyršák – 5. 9. a 6. 9. od 13:00 do 17:00
Slnečnice Market – 7. 9. a 12. 9. od 13:00 do 17:00
Ovsištské námestie (zastávka MHD) – 13. 9. od 13:00 do 17:00
Farského (zastávka MHD) – 14. 9. od 13:00 do 17:00
OC Galéria (vstup z parkoviska) – 16. 9. od 8:00 do 14:00, 19. 9. od 13:00 do 17:00
Technopol (pri fontáne) – 20. 9. od 13:00 do 17:00
pred Kauflandom (Jantárová cesta 30) – 21. 9. a 28. 9. od 13:00 do 17:00, 30. 9. od 8:00 do 14:00
pred OC Danubia – 23. 9. od 8:00 do 14:00, 26. 9. od 13:00 do 17:00
Nobelovo nám. (park pri Bille) – 27. 9. od 13:00 do 17:00

Ak vám tieto časy nevyhovujú, kompostovateľné vrecká si môžete vyzdvihnúť aj na Zákazníckom centre v centrále OLO na Ivanskej ceste 22.

ČO DOSTANEM?
Pre každú domácnosť sú určené dva balíčky, teda 50 kompostovateľných vreciek. Tímy OLO, a.s. budú mať k dispozícii aj náhradné košíky pre tých, ktorým sa pôvodný zlomil.

KTO MÔŽE BALÍČKY PREVZIAŤ?
Prevzatie je možné majiteľom bytu, domu, nájomcom, rodinným príslušníkom, kamarátom a pod., stačí ho potvrdiť podpisom. Na podpisový hárok preberateľ doplní adresu domácnosti, mestskú časť a dátum prevzatia.

ČO AK SOM SA EŠTE NEZAPOJIL/A?
Obyvatelia, ktorí sa ešte nestihli zapojiť do zberu kuchynského bioodpadu, si môžu vyzdvihnúť nádoby a vrecká v centrále OLO, a. s., Ivanská cesta 22, a to každý pracovný deň od 7:00 do 16:00.

ZBER PRE KOLO
Na stanoviskách bude prebiehať aj zber vecí pre bratislavské centrum opätovného použitia KOLO.  Väčšie, ako napríklad nábytok, je možné odovzdať do skladu na Starej Vajnorskej 17 (utorok – piatok: 10:00 – 18:00, víkend: 10:00 – 17:00).

*****

Doteraz sa v Petržalke prostredníctvom prevzatia bezplatných balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu zapojilo 93,51 % domácností v rodinných a 55,37 % v bytových domoch. ĎAKUJEME

DODATOČNÁ DISTRIBÚCIA KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK POČAS LETA | OLO

HARMONOGRAM ODVOZU KUCHYNSKÉHO BIOODPADU | OLO

ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU PRIŠIEL AJ DO PETRŽALKY

Milé obyvateľky, milí obyvatelia, už niekoľko týždňov zavádza Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka zber kuchynského bioodpadu aj v našej samospráve.

Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023. Z údajov z roku 2020 vyplýva, že jeden obyvateľ Bratislavy vyprodukuje v priemere až 120 kilogramov bioodpadu z kuchyne. Aktuálne ide v Bratislave o takmer 60-tisíc ton kuchynského odpadu ročne.

Cieľom opatrenia je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu – ten tvorí 20 – 25 % objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 % komunálneho odpadu.

Ak zozbierame tento druh odpadu zvlášť, môžeme ho spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy.

Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 – 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov. Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky – odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy.

AKO PREBEHLA DISTRIBÚCIA BEZPLATNÝCH BALÍČKOV NA ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU?

Všetky domácnosti v mestskej časti si mohli bezplatne vyzdvihnúť jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20 l hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 ks (2-3 vrecká na týždeň) a informačný leták.

Domácnostiam v rodinných domoch spoločnosť OLO roznášala balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a o čase distribúcie ich vopred informovala cez SMS. Prevzatie balíčka bolo potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemohol dostaviť vlastník nehnuteľnosti osobne, ním poverená osoba potrebovala podpísané splnomocnenie, ktorého vzor je dostupný TU.

Distribúcia v bytových domoch prebehla v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov boli balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdané distribučnými skupinami OLO na určených miestach pred bytovkami. Obyvatelia boli informovaní o čase a mieste distribúcie oznamom na vchodových dverách do bytovky aj cez všetky komunikačné kanály mestskej časti a OLO.

OLO spomínané bezplatné balíčky v Petržalke týmto spôsobom distribuovalo od 11. mája do 8. júna 2022. Všetky potrebné informácie sa obyvatelia dozvedeli od vyškoleného personálu pri osobnom prevzatí. Ak si nemohli svoj balíček prevziať počas I. a II. etapy harmonogramu distribúcie, mohli si ho vyzdvihnúť aj v distribučných centrách.

HARMONOGRAM DISTRIBÚCIE

1. etapa
Od štvrtka 11. mája 2022 budú pracovníci spoločnosti OLO distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Petržalky – lokality Dvory I, II, III, IV, V a VI, Janíkov Dvor, Kapitulský Dvor, Kopčany a Lúky. 

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 23. mája, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 30. mája 2022.
Kompletný HARMONOGRAM úvodnej etapy distribúcie nájdete TU.

2. etapa
Od soboty 28. mája 2022 budú pracovníci spoločnosti OLO distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Petržalky – lokality Háje, Dvory IV (okrem Panónska a Rusovská cesta, Wolkrova a Macharova ul.).

Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 5. júna, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 13. júna 2022.
Kompletný HARMONOGRAM druhej etapy distribúcie nájdete TU.

ZOZNAM DISTRIBUČNÝCH CENTIER MESTSKEJ ČASTI

21. máj 2022
od 10:00 do 13:00 – Kežmarské námestie
od 14:00 do 17:00 – Nobelovo námestie

28. máj 2022
od 10:00 do 13:00 – Námestie republiky
od 14:00 do 17:00 – Jantárová cesta – Betliarska ul. (okolie Lidl)

4. jún 2022
od 10:00 do 13:00 – Farského ul. – Jantárová cesta (okolie TPD)
od 14:00 do 17:00 – Technopol – Kutlíkova ulica

11. jún 2022
od 10:00 do 13:00 – Šustekova ulica – vnútroblok oproti Saleziánom
od 14:00 do 17:00 – Námestie hraničiarov

Distribúcia bezplatných balíčkov nie je viazaná na trvalý pobyt, ale na platbu za likvidáciu odpadu. Ak je nehnuteľnosť zapojená do systému zberu komunálneho odpadu na území hlavného mesta, má nárok na balíček. V prípade, že v jednej nehnuteľnosti je viacero evidovaných zapojení, každé zapojenie má nárok na balíček. Ak ste teda poplatníkom za likvidáciu odpadu, stačí vám pri prevzatí občiansky preukaz. Ak nie ste poplatníkom, je potrebné predložiť splnomocnenie od vlastníka nehnuteľnosti (nemusí byť potvrdené notárom). VIAC INFO nájdete TU.

Ako na triedenie kuchynského bioodpadu?

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.

Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

ČO PATRÍ A ČO NEPATRÍ DO KOMPOSTOVATEĽNÝCH VRECIEK NA KUCHYNSKÝ BIOODPAD?

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU? 

Zber kuchynského bioodpadu v mestskej časti Bratislava-Petržalka bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý zverejníme UŽ ČOSKORO. Harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na stránke spoločnosti OLO.

Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. V období od začiatku marca do konca novembra bude realizovaný 2x do týždňa. V období od začiatku decembra do konca februára bude 1x do týždňa.

Prosíme obyvateľov, aby kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým zberom. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka.

 

Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe a tiež na webe spoločnosti OLO, kde nájdete aj najčastejšie otázky a odpovede. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Zákaznícke centrum spoločnosti OLO na 02/50 110 550 alebo na zakazka@olo.sk.

 

web od 2day