Legislatíva v oblasti bytovej politiky

  • Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, tzv. „Bytový zákon“.
  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.
  • Zákon č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
    Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

web od 2day