Obecné byty

Bytové oddelenie zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a s bytovým fondom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou. Legislatíva v oblasti bytovej politiky.

Daniela Podolayová
Tel.: + 421-2-68 288 859
E-mail: daniela.podolayova@petrzalka.sk
Kancelária č. 509, 5. poschodie

Martina Hudecová
Zástupkyňa vedúcej oddelenia
Tel. : +421-2-68 288 861
E-mail : martina.hudecova@petrzalka.sk
kancelária č. 509, 5. poschodie

zabezpečuje agendu súvisiacu:

 

 • s výpoveďami nájmu bytov z dôvodu neplatenia úhrad spojených s nájmom obecných bytov
 • so žiadosťami o predĺženie nájmu bytu
 • s pohľadávkami za obecné byty
 • s rozpočtom oddelenia a s ním súvisiacimi činnosťami
 • s vedením spisov nájomníkov

Anna Barvínková
Tel.: + 421-2-68 288 860
E-mail: anna.barvinkova@petrzalka.sk
Kancelária č. 509, 5. poschodie

zabezpečuje agendu súvisiacu:

 

 • s prevodom bytov do osobného vlastníctva
 • so žiadosťami o zrušenie záložného práva
 • s vedením spisov nájomníkov
Šarlota Rafajová
Tel.: + 421-2-68 288 858
E-mail: sarlota.rafajova@petrzalka.sk
Kancelária č. 507, 5. poschodie

zabezpečuje agendu súvisiacu:

 

 • so žiadosťami o výmenu bytu
 • so žiadosťami o prechod nájmu bytu
 • so žiadosťami o nájom bytu v Dome s bytmi pre vymedzený okruh osôb (DOS)
 • so žiadosťami o predĺženie doby nájmu bytu
 • s užívaním bytu bez právneho dôvodu
 • s protiprávnym užívaním bytu
 • s vykonávaním zmien v počte zaevidovaných osôb, prihlásenie a odhlásenie osôb v obecných bytoch
 • s vedením spisov nájomníkov

Martin Sabo
Tel.: + 421-2-68 288 862
E-mail: martin.sabo@petrzalka.sk
Kancelária č. 510, 5. poschodie

zabezpečuje agendu súvisiacu:

 

 • s technickým zabezpečením bytov
 • so žiadosťami o zrušenie záložného práva
 • so žiadosťami o zmenu doby nájmu bytu
 • s prevodom bytov a nebytových priestorov do osobného vlastníctva
 • s vedením spisov nájomníkov

Juana Štrbová
Tel.: + 421-2-68 288 862
E-mail : juana.strbova@petrzalka.sk
Kancelária č. 511, 5. poschodie

zabezpečuje agendu súvisiacu:

 

 • so žiadosťami o nájom obecného bytu
 • so žiadosťami o nájom Bytu mladej rodiny
 • so žiadosťami o nájom náhradného bytu
 • so žiadosťami o spoločný nájom bytu
 • so žiadosťami o vyňatie bytu z bytového fondu
 • so žiadosťami o odpustenie príslušenstva pohľadávky
 • s vedením spisov nájomníkov

Jana Kalužníková
Tel.: + 421-2-68 288 858
E-mail: jana.kaluznikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 507, 5. poschodie

zabezpečuje agendu súvisiacu:

 

 • so žiadosťami o predĺženie doby nájmu bytu
 • s vedením spisov nájomníkov
 • so žiadosťami o výmenu bytu
 • so žiadosťami o prechod nájmu bytu
 • s užívaním bytu bez právneho dôvodu
 • s protiprávnym užívaním bytu
 • s vykonávaním zmien v počte zaevidovaných osôb, prihlásenie a odhlásenie osôb v obecných bytoch

web od 2day