Obecné byty

Bytové oddelenie zabezpečuje úlohy na úseku hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a s bytovým fondom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou. Legislatíva v oblasti bytovej politiky.

Ing. Daniela Nemcová, PhD. – poverená vedením Bytového oddelenia
Tel.: + 421-2-68 288 928
E-mail: daniela.nemcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 311, 3. poschodie

Linda Bittnerová
Tel.: + 421-2-68 288 908
E-mail: linda.bittnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 309, 3. poschodie

Mgr. Katarína Hričková
Tel.: + 421-2-68 288 908
E-mail: katarina.hrickova@petrzalka.sk
Kancelária č. 309, 3. poschodie

Denisa Sola
Pracovníčka pre štátny fond rozvoja bývania
Telefón: +421-2-68 288 892
E-mail: denisa.sola@petrzalka.sk
Kancelária č. 709, 7. poschodie
Mgr. Veronika Bánovská
Pracovníčka pre štátny fond rozvoja bývania
Tel.: +421-2-68 288 892
E-mail: veronika.banovska@petrzalka.sk
Kancelária č. 709, 7. poschodie

 

Jana Kalužníková
Tel.: + 421-2-68 288 858
E-mail: jana.kaluznikova@petrzalka.sk
Kancelária č. 308, 3. poschodie

zabezpečuje agendu súvisiacu:

 

 • so žiadosťami o predĺženie doby nájmu bytu
 • s vedením spisov nájomníkov
 • so žiadosťami o výmenu bytu
 • so žiadosťami o prechod nájmu bytu
 • s užívaním bytu bez právneho dôvodu
 • s protiprávnym užívaním bytu
 • s vykonávaním zmien v počte zaevidovaných osôb, prihlásenie a odhlásenie osôb v obecných bytoch
 •  
  Martin Sabo
  Tel.: + 421-2-68 288 862
  E-mail: martin.sabo@petrzalka.sk
  Kancelária č. 310, 3. poschodie

  zabezpečuje agendu súvisiacu:

   

 • s technickým zabezpečením bytov
 • so žiadosťami o zrušenie záložného práva
 • so žiadosťami o zmenu doby nájmu bytu
 • s prevodom bytov a nebytových priestorov do osobného vlastníctva
 • s vedením spisov nájomníkov
 • web od 2day