Pôsobnosť referátu dopravy

 • pripravuje stanoviská ku všetkým stupňom dopravno-inžinierskej dokumentácie a k organizácii dopravy na území mestskej časti,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku cestného hospodárstva vo veciach komunikácií III. a IV. triedy a účelových komunikácií;
 • povoľovanie zvláštneho užívania komunikácií,
 • povoľovanie uzávierky, príp. nariadenie obchádzky,
 • rozhodovanie o povolení vyhradeného parkoviska,
 • rozhodovanie o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovanie vjazdov a miestnych komunikácií na susedné nehnuteľnosti,
 • rozhodovanie o povolení výnimiek pri umiestňovaní pevných prekážok na miestnych komunikáciách,
 • vykonávanie odborného dohľadu na miestnych komunikáciách,
 • pripravuje záväzné stanoviská k umiestňovaniu stavieb podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie,
 • pripravuje záväzné stanoviská v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania stavieb na území mestskej časti z dopravného hľadiska,
 • vykonáva miestne obhliadky v rámci územných, stavebných a kolaudačných konaní,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného poriadku z dopravného hľadiska,
 • koncepčne zabezpečuje parkovaciu politiku,
 • pripravuje záväzné stanoviská mestskej časti o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

web od 2day