Doprava a parkovanie

Oddelenie územného rozvoja a dopravy koordinuje zámery mestskej časti so zámermi mestskej dopravnej politiky, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre oblasť cestného hospodárstva (cestný správny orgán) na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách ako aj činnosť špeciálneho stavebného úradu pre tieto komunikácie. Pôsobnosť referátu dopravy a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení TU.

Referát dopravy

PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
poverená vedením referátu
vybavuje najmä: Zriadenie vjazdu, posudzovanie investičných zámerov
Tel.: +421-2-68 288 847
E-mail : Daniela.Kasakova@petrzalka.sk
Kancelária 414, 4. poschodie

Anna Darovcová
vybavuje najmä: vyhradené parkovanie ŤZP (Lúky), dopravné opatrenia
Tel.: +421-2-68 288 845
E-mail : anna.darovcova@petrzalka.sk
Kancelária č. 407, 4.poschodie

Bc. Zdeněk Pek
vybavuje najmä zvláštne užívanie komunikácii
Tel.: +421-2-68 288 880
E-mail : zdenek.pek@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4.poschodie

Zuzana Jentnerová
vybavuje najmä: vyhradené parkovanie FO/PO
Tel.: +421-2-68 288 880
E-mail : zuzana.jentnerova@petrzalka.sk
Kancelária č. 412, 4. poschodie

Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

Ing. Zuzana Masárová
vedúca referátu
Tel.: +421-2-68 288 842
zuzana.masarova@petrzalka.sk
Kancelária č. 409, 4.poschodie

Ing. Hedviga Kristová
Tel.: +421-2-68 288 843
hedviga.kristova@petrzalka.sk
Kancelária č. 410, 4.poschodie

Ing. Mária Jenčáková
Tel.: +421-2-68 288 844
maria.jencakova@petrzalka.sk
Kancelária č. 411, 4.poschodie

web od 2day