Vyhradené parkovanie

V súčasnosti mestská časť nevydáva povolenia pre vznik nových vyhradených parkovacích miest

v znení VZN č. 6/2009 a 3/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach.

Pre vybavenie vyhradeného parkovacieho miesta je potrebné :
1. Podať žiadosť v podateľni miestneho úradu alebo poslať poštou.
2. Priložiť kópiu technického preukazu vášho vozidla, držiteľa technického preukazu (obe strany).
3. Priložiť čestné prehlásenie o trvalom pobyte v Petržalke – stačí bez overenia u notára.

Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať na jeden byt, jedno sídlo alebo jednu prevádzkareň, pre jedno osobné motorové vozidlo, ktorého vlastník, držiteľ alebo užívateľ vozidla na základe zmluvy alebo čestného vyhlásenia, má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada.

Zriaďovací poplatok je 50,- eur.
Ročná daň za celodenné parkovanie je 630,- eur.
Za nočné parkovanie (od 17:00 – 8:00 h) je ročná daň 535,- eur.
Vybrané parkovacie miesto bude zriadené do 30 dní od schválenia povolenia.
Bližšie informácie získate na 4. poschodí č.d. 412 v úradných hodinách.

1. Parkovacie plochy

Vyhradené parkovacie miesto, môže byť povolené pre:
osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča) a  pre
nákladné vozidlá kategórie N1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg) do dĺžky vozidla 5m,
na parkoviskách alebo pridružených parkovacích pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácii III. triedy a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka, v zmysle Pasportu parkovacích stojísk na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka z 03/2008.

Na ostatných komunikáciách, len ak je státie motorových vozidiel určené dopravným značením.

Počet vyhradených miest bude maximálne 10 % z kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej dopravným značením.

Počet vyhradených miest určených pre vyhradené parkovanie v čase od 17.00 do 08.00 hod maximálne 10 % z celkovej kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu určenej dopravným značením.

Mestská časť si vyhradzuje právo nevyhradiť trvalé parkovanie, pokiaľ by rozmery vozidla bránili efektívnemu a bezpečnému využívaniu vedľajších parkovacích miest.

2. Spoločné zásady

2.1 Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať na 1 byt, jedno sídlo alebo jednu prevádzkareň, pre jedno osobné motorové vozidlo, ktorého vlastník, držiteľ alebo užívateľ vozidla na základe zmluvy alebo čestného vyhlásenia, má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka v lokalite, v ktorej vyhradené parkovisko žiada:

 • pre fyzickú osobu na dobu neurčitú
 • pre fyzickú osobu s oprávnením na podnikanie a právnickú osobu na dobu neurčitú
 • pre držiteľa preukazu ZŤP s parkovacím preukazom* alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom alebo osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ZŤP s parkovacím preukazom* alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom* a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu na dobu 4 roky.

2.2 Povolenia pre vyhradenie nového parkovacieho miesta sa budú vydávať v termíne začatia užívania verejného priestranstva od 1. apríla do 15. novembra. „ Vyhradenie parkoviska nebude počas dňa časove obmedzené ak žiadateľ najneskôr súčasne s podaním Žiadosti o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta nebude súhlasiť s tým, aby ho v čase od 08.00 hod do 17.00 hod využívali ostatní vodiči.“

2.3Finančné náklady na zriadenie, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta, znáša držiteľ povolenia. Fyzická osoba, fyzická osoba s oprávnením na podnikanie a právnická osoba vo výške úhrady 50 €. Držiteľ preukazu ZŤP s parkovacím preukazom* alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom, alebo osoba ktorá žije v spoločnej domácnosti s takýmito osobami a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu, vo výške úhrady stanovenej každoročne cenníkom dodávateľských prác.

2.4 Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 30 dní od určenia použitia dopravného značenia a do 30 dní od úhrady poplatku na zabezpečenie realizácie, údržby a odstránenia dopravného značenia.

2.5 Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta. Na nosnej konštrukcii zvislého dopravného značenia označujúceho vyhradené miesto, bude možné umiestniť jednu značku č. IP16 – Parkovacie miesto s vyhradeným státím, jednu dodatkovú tabuľku č. E7 – Smerová šípka a maximálny počet 4 kusy dodatkových tabuliek s evidenčným číslom motorového vozidla. Vyhradené miesto bude vyznačené vodorovným dopravným značením po dobu platnosti povolenia jeden krát a samostatne.

2.6 Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkoviska.

2.7 O vyhradené parkovisko možno požiadať len podľa vopred stanoveného zoznamu lokalít, ulíc a parkovísk, ktorý bude zverejnený.

2.8 Žiadosť pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné podať od 2. 6. 2008 od 8,30 hod. osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať poštou.

2.9 Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že:

 • a) je neúplná,
 • b) nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta,
 • c) v požadovanej lokalite sa na parkovisku voľné parkovacie miesto k vyhradeniu nenachádza.

2.10 Platnosť povolenia zanikne jednostranným zrušením zo strany Mestskej časti Bratislava-Petržalka z dôvodu:

 • zmeny dopravnej politiky na území mestskej časti Bratislava-Petržalka,
 • zmeny alebo úpravy súvisiacej legislatívy a právnych predpisov,
 • užívania povoleného vyhradeného parkoviska v rozpore s miestnou úpravou cestnej premávky vykonanej dopravným značením,
 • zmeny organizácie dopravy na parkovisku, pridruženom parkovacom páse alebo v zóne vymedzenej k státiu,
 • osadenia akejkoľvek dopravnej zábrany (sklápací parkovací kôl, rám a pod.) na vyhradenom parkovisku,
 • nesplatenia úhrady vyrubenej miestnej dane v zákonom stanovenej lehote,
 • nedodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2001 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Petržalka v znení neskorších VZN,
 • neoznámenia povoľujúcemu orgánu o zmene údajov alebo skutočností rozhodných pre užívanie parkoviska.

Platnosť povolenia zanikne dňom zrušenia povolenia vyhradeného parkoviska vydaného Mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Dopravné značenie označujúce vyhradené parkovisko bude odstránené v lehote do 30 dní od dodania oznámenia o zrušení povolenia vyhradeného parkoviska na poštovú prepravu“.

2.11 Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta nadobudnú účinnosť dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2013 o miestnych daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN.

3. Postup

Žiadateľ si prevezme formulár Žiadosť o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, prípadne si vytlačí formulár z internetovej stránky Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vyplnený formulár spolu s predpísanými povinnými prílohami doručí do podateľne miestneho úradu alebo pošle poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa budú vydávať podľa poradia podania žiadosti.

4. Fyzická osoba

Základné podmienky, ktoré musí o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska predložiť:

 • a) trvalý pobyt v lokalite, oblasti, parkovisku – čestné vyhlásenie o trvalom pobyte,
 • b) je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5m – úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla, alebo
  je užívateľom osobného motorového alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5m – zmluva alebo čestné vyhlásenie o zverení motorového vozidla k jeho užívaniu na súkromné účely a osvedčenie o evidencii motorového vozidla – úplná fotokópia dokladu,
 • c) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.

5. Fyzická osoba, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S s parkovacím preukazom, prípadne osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou takéto preukazy, ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa preukazu

Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska spĺňať:

 • a) trvalý pobyt v lokalite, oblasti, parkovisku – čestné vyhlásenie o trvalom pobyte,
 • b) je ťažko zdravotne postihnutou osobou s parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – fotokópia preukazu zdravotne ťažko postihnutého a fotokópia parkovacieho preukazu,
 • c) je držiteľom osobného motorového vozidla alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5m – úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla,
 • d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.

6. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie, právnická osoba

Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia pre vyhradenie parkoviska spĺňať:

 • a) identifikačné údaje – názov, sídlo, IČO, DIČ, osobu splnomocnenú k podaniu žiadosti  a prevzatiu povolenia,
 • b) trvalé bydlisko osoby oprávnenej na podnikanie v lokalite, sídlo právnickej osoby v lokalite a sídlo jej prevádzkarne v lokalite, alebo miesta podnikania v lokalite – čestné vyhlásenie o trvalom pobyte, fotokópia dokladu preukazujúceho vzťah k sídlu alebo k prevádzkarni právnickej osoby (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) v lokalite,
  trvalé bydlisko zamestnanca, člena štatutárneho alebo kontrolného orgánu v lokalite – čestné vyhlásenie o trvalom pobyte,
 • c) je držiteľom osobného motorového vozidla alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5m – úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla,
 • d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko, na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite.

Bratislava  24.07. 2009

1  § 44, ods. 2) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

web od 2day