Vyhradené parkovanie

Od 16. októbra 2019 sa v zmysle novelizovaného VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v platnom znení vyhradené parkovacie miesta na daň nevydávajú, výnimku majú držitelia modrého parkovacieho preukazu ŤZP.

Podmienky vydávania povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa spravujú Zásadami pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta, ktoré predstavujú prílohu č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v platnom znení.

1) Parkovacie plochy:

Vyhradené parkovacie miesto, môže byť povolené pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča) a pre nákladné vozidlá kategórie N1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg) do dĺžky vozidla 5,3 m, na parkoviskách alebo pridružených parkovacích pásoch, ktoré sú súčasťou komunikácii III. triedy a sú zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“).

Na ostatných komunikáciách, len ak je státie motorových vozidiel určené dopravným značením.
Počet vyhradených miest pre FO a PO bude maximálne 10 % z kapacity jednotlivých parkovísk, pridružených parkovacích pásov, alebo z kapacity zóny vymedzenej k státiu, určenej dopravným značením.
Mestská časť si vyhradzuje právo nevyhradiť trvalé parkovanie, pokiaľ by rozmery vozidla bránili efektívnemu a bezpečnému využívaniu vedľajších parkovacích miest.

Vyhradené parkovacie miesta budú opatrené technickým zariadením na kontrolu využitia vyhradeného parkovacieho miesta držiteľom povolenia. Za týmto účelom držiteľ povolenia umiestni v motorovom vozidle, pre ktoré bolo držiteľovi povolenia vydané povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta, čip vydaný držiteľovi povolenia mestskou časťou.

Za účelom optimalizácie parkovacieho priestoru parkoviska je mestská časť oprávnená na vlastné náklady a so súhlasom držiteľa povolenia premiestniť vyhradené parkovacie miesto na miesto nachádzajúce sa v blízkom okolí pôvodného vyhradeného parkovacieho miesta, za podmienky, že budú dodržané rovnaké, resp. obdobné kvalitatívne podmienky parkovania držiteľa povolenia.

2) Spoločné zásady:

2.1

Povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta je možné vydať
a) držiteľovi parkovacieho preukazu alebo osobe, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou parkovací preukaz a ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa takéhoto preukazu, na 1 byt, na dobu neurčitú, pre jedno osobné motorové vozidlo alebo nákladné vozidlo do dĺžky vozidla 5,3 m podľa bodu 1 týchto Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta (ďalej len „Zásady“), ktorého vlastník alebo držiteľ má trvalý pobyt v mestskej časti v lokalite, v ktorej vyhradenie parkovacieho miesta žiada,

2.2

Povolenia k vyhradeniu nového parkovacieho miesta sa budú vydávať v termíne začatia užívania verejného priestranstva od 1. apríla do 15. novembra.

2.3

Držiteľ povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta (ďalej len „držiteľ povolenia“) znáša finančné náklady na zriadenie, zmenu, presun, údržbu a odstránenie vyhradeného parkovacieho miesta vo výške skutočných nákladov. Dopravné značenie ako súčasť komunikácie je majetkom mestskej časti. Mestská časť si vyhradzuje právo na jednotlivých parkoviskách zoskupovať vyhradené parkovacie miesta.

2.4

Osadenie dopravného značenia bude zrealizované do 30 dní od určenia použitia dopravného značenia a do 30 dní od úhrady nákladov podľa bodu 2.3 týchto Zásad.

2.5

Ak má držiteľ povolenia záujem o užívanie vyhradeného parkovacieho miesta aj po skončení lehoty platnosti povolenia, musí minimálne 30 dní pred ukončením platnosti povolenia podať do podateľne miestneho úradu mestskej časti novú žiadosť podľa uvedeného postupu a všetky skutočnosti opäť zdokladovať, z dôvodu overenia splnenia základných podmienok pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta.

2.6

Držiteľ povolenia je povinný bezodkladne oznámiť povoľujúcemu orgánu akúkoľvek zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkoviska.

2.7

Platnosť povolenia zanikne jednostranným zrušením zo strany mestskej časti z dôvodu:

a) Zmeny dopravnej politiky na území mestskej časti,
b) zmeny alebo úpravy súvisiacej legislatívny a právnych predpisov,
c) užívania povoleného vyhradeného parkoviska v rozpore s miestnou úpravou cestnej premávky vykonanej dopravným značením,
d) zmeny organizácie dopravy na parkovisku, pridruženom parkovacom páse alebo v zóne vymedzenej k státiu,
e) osadenia akejkoľvek dopravnej zábrany (sklápací parkovací kôl, rám a pod.) na vyhradenom parkovisku,
f) nesplatenia úhrady vyrubenej miestnej dane v zákonom stanovenej lehote,
g) nedodržania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v platnom znení,
h) neoznámenia povoľujúcemu orgánu zmenu údajov alebo skutočností rozhodujúcich pre užívanie parkoviska,
i) preukázaného opakovaného využitia vyhradeného parkovacieho miesta na parkovanie motorového vozidla odlišného od motorového vozidla, pre ktoré bolo držiteľovi povolenia vydané povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta. Uvedené neplatí v prípade, ak na vyhradenom parkovacom mieste parkuje motorové vozidlo odlišné od motorového vozidla, pre ktoré bolo držiteľovi povolenia vydané povolenie k vyhradeniu parkovacieho miesta, bez vedomia a súhlasu držiteľa povolenia,
j) ak držiteľ povolenia bez primeraného odôvodnenia nesúhlasí s premiestnením vyhradeného parkovacieho miesta podľa bodu 1 týchto Zásad,
k) nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel,
l) ak nebude držiteľ povolenia registrovaný v elektronickom informačnom systéme mestskej časti podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „VZN č. 13/2019“).

2.8

Platnosť povolenia zanikne dňom zrušenia povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta vydaného mestskou časťou. Dopravné značenie označujúce vyhradené parkovacie miesto bude odstránené v lehote do 30 dní od podania oznámenia o zrušení povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta na poštovú prepravu.

2.9

Žiadosť bude zamietnutá v prípade, že:
a) je neúplná
b) nie sú splnené stanovené podmienky pre vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta
c) v požadovanej lokalite sa na parkovisku voľné parkovacie miesto k vyhradeniu nenachádza.

2.10

Držiteľ povolenia vydaného pred účinnosťou týchto Zásad je povinný zaregistrovať sa v elektronickom informačnom systéme mestskej časti podľa VZN č. 13/2019 najneskôr do 30.11.2020. V opačnom prípade platnosť povolenia zanikne podľa bodu 2.7 týchto Zásad.

3) Postup:

Žiadateľ vyplní a podpíše formulár Žiadosť o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta. Vyplnený a podpísaný formulár spolu s predpísanými povinnými prílohami doručí Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, osobne, alebo poštovou prepravou. Povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta sa budú vydávať podľa poradia podania žiadosti.

4) Fyzická osoba, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S s parkovacím preukazom, prípadne osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s osobou vlastniacou takéto preukazy, ktorá má trvalý pobyt na adrese držiteľa preukazu:

Základné podmienky, ktoré musí žiadateľ o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta spĺňať:

a) trvalý pobyt v lokalite, oblasti, parkovisku,

b) je ťažko zdravotne postihnutou osobou s parkovacím preukazom vydaným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – fotokópia parkovacieho preukazu,

c) je držiteľom osobného motorového vozidla alebo nákladného vozidla do dĺžky vozidla 5,3m (podľa bodu 1 týchto zásad) – úplná fotokópia osvedčenia o evidencii osobného motorového vozidla,

d) uviesť údaje: lokalitu, ulicu, parkovisko na ktorom vyhradené parkovisko žiada. Žiadateľ môže uviesť 3 parkoviská v jednej lokalite,

e) je registrovaný v elektronickom informačnom systéme mestskej časti podľa VZN č. 13/2019.

web od 2day