Legislatíva v oblasti kultúry a športu

 • zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 618/2003 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským právom(autorský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 171/2005 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 • zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

web od 2day