Podrobné informácie k právnym úkonom

Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (obdržíte ju na matrike) musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi (rodný list (oznámenie o narodení nepostačuje), OP, príp. právol.rozsudok o rozvode manželstva, cudzinci aj potvrdenie o stave a pobyte). Termín a hodina sobáša sa dajú dohodnúť až pri podaní žiadosti.

K prevzatiu prvého rodného listu dieťaťa treba priniesť doklady podľa poučenia, ktoré dostane matka pri odchode z pôrodnice.

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.
Matrika vyhotovuje viacjazyčné štandardné formuláre /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – poplatok je 5€ podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

  1. Pred narodením dieťaťa – musia prísť matka i otec dieťaťa osobne a predložia obaja OP (ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela).
  2. Po narodení dieťaťa – platí to isté ako v bode 1. Ak je jeden z rodičov cudzinec a nevie po slovensky, musí byť prítomný aj súdny tlmočník, ktorého si musíte zabezpečiť – dohodnúť (viď zoznam tlmočníkov na matrike).

Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť matričný doklad s príslušnými overeniami, preložený súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka:

  • pri uzavretí manželstva: sobášny list (ak sú rozvedení tak aj právopl. rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva), OP alebo pas oboch snúbencov (stačí fotokópia)
  • pri narodení: rodný list, osvedčenie o štátnom občianstve (vybavíte na Okresnom úrade Tomášikova 46, Bratislava), u detí do 18 rokov, sobášny list rodičov a doklad totožnosti oboch rodičov
  • pri úmrtí: úmrtný list a slovenský doklad totožnosti zomrelého

U občanov, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení štátneho občianstva a osvedčenie o štátnom občianstve.

Pri nejasnosti, prosíme pred podaním žiadosti konzultovať s matričným úradom

Na tunajšej matrike sa podáva oznámenie o späťvzatí priezviska po rozvode len v prípade, ak ste uzavreli manželstvo v Petržalke. K oznámeniu je potrebné doložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a OP. Oznámenie je možné podať len do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

web od 2day