Pobyt cudzincov

Súhlas obce s pobytom cudzincov

Od 1. januára 2020 súhlas obce nie je potrebný (ustanovenie § 32 ods. 2 písm. k bolo zo Zákona 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypustené).

web od 2day