Pobyt cudzincov

Súhlas obce s pobytom cudzincov

S účinnosťou od 1. januára 2019 bol zákonom č. 376/2018 Z. z. okrem iných novelizovaný aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o pobyte cudzincov”). Uvedené sa dotklo aj obcí a miest a to tým, že pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, vydáva obec ako jeden z obligatórnych (povinných) dokladov “súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu”.

Predmetná novela prináša obciam povinnosť uvedenú v § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov, a to vyjadriť súhlas o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Pripojený odkaz poukazuje na § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ktorý znie : „Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.“

Rozhodnutím primátora č. 1/2019, schváleným Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, účinným k 07.02.2019 bola kompetencia udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona o pobyte cudzincov prenesená do pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Podľa dôvodovej správy k tejto legislatívnej zmene, cieľom zapojenia obcí a miest do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania mala byť eliminácia rizík pri vytváraní sociálnych komunít v niektorých obciach, ktoré bolo v určitých prípadoch spojené napríklad s narušovaním verejného poriadku. Je nepochybné, že zmeny na trhu práce, ktorých sme v súčasnej dobe svedkami, nevyhnutne prinášajú aj zmeny v spoločnosti, na ktoré reflektuje aj legislatíva. Zákonodarca pri tejto novele vychádzal z požiadavky niektorých starostov a primátorov, aby mali nástroj na možnosť regulácie a kontroly vo vzťahu k prihlasovaniu štátnych príslušníkov tretích krajín na prechodný pobyt v nehnuteľnostiach, ktoré na tento účel často nie sú prispôsobené a nespĺňajú požiadavky ustanovené právnymi predpismi. Keďže obce a mestá sú svojim obyvateľom vždy najbližšie, mali by najlepšie poznať situáciu na svojich územiach a preto rozhodol zákonodarca o tom, že touto kompetenciou (vydávať súhlas) poverí práve obce a mestá.

Kto je príslušník tretej krajiny?

Štátny príslušník tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie. Štátnym príslušníkom tretej krajiny je aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Ako podať žiadosť o vydanie súhlasu ?

Žiadosť je možné zaslať písomne, osobne alebo poštou do podateľne miestneho úradu v budove Technopolu na Kutlíkovej 17. Za štátneho príslušníka môže žiadosť podať aj tretia osoba (najčastejšie napríklad budúci zamestnávateľ, rodinný príslušník alebo právnická osoba, ktorá žiadateľovi poskytuje ubytovanie), avšak zo žiadosti musí byť zrejmé, pre ktorého štátneho príslušníka tretej krajiny je žiadosť podaná.

Zo žiadosti a priložených dokumentov musia byť zrejmé nasledujúce údaje:

a) identifikácia štátneho príslušníka tretej krajiny, pre ktorého má byť súhlas vydaný,

b) adresa plánovaného prechodného pobytu na území SR, tak, aby bola bez pochybností identifikovaná nehnuteľnosť, v ktorej sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať , t.j. nepostačuje napr. súpisné číslo bytového domu, ale musí byť identifikovaný aj konkrétny byt, v ktorom sa bude žiadateľ zdržiavať.

Pre vydanie súhlasu obce je nevyhnutné, aby mala k dispozícii informácie o:

1. počte osôb, ktoré majú evidovaný pobyt v danej nehnuteľnosti a

2. výmere obytnej plochy a úžitkovej plochy nehnuteľnosti.

Prílohou žiadosti teda môže byť

K bodu 1. vyjadrenie správcu bytového domu, čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti

K bodu 2 projektová dokumentácia, znalecký posudok, nájomná alebo kúpna zmluva (ak obsahuje požadované informácie) príp. čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, v ktorom špecifikuje najmä skutočnosti či sa jedná o byt, rodinný dom, časť rodinného domu, izbu v rodinnom dome a pod. V prípade, že predmetom užívania je len časť nehnuteľnosti, v čestnom vyhlásení sa uvádza podlahová plocha v m2 a príslušenstvo, ktoré je poskytované, napr. kuchyňa, WC, kúpeľňa, sprchovací kút a pod.. Ďalej čestné vyhlásenie obsahuje údaje o tom, kde sa nehnuteľnosť nachádza – ulicu, orientačné číslo, súpisné číslo, katastrálne územie, číslo listu vlastníctva. Na podanie žiadosti je možné využiť tlačivo. Tlačivo nájdete TU.

Ochrana osobných údajov

Mestská časť Bratislava-Petržalka spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, osobne do podateľne alebo elektronicky na email gdpr@petrzalka.sk.

Kontakty :
Tomáš Popovič
sekretariát prednostu
Tel. 02/68 288 823
E-mail : tomas.popovic@petrzalka.sk

web od 2day