Nájom nebytových priestorov

Referát podnikateľských činností vedie agendu nájmu nebytových priestorov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka a pripravuje súhlasy k uzatváraniu nájomných zmlúv v podnikateľskej a nepodnikateľskej oblasti a vypracúva nájomné zmluvy na užívanie nebytových priestorov. Kontroluje úhrady nájomného, upozorňuje nájomcov na nedoplatky, vymáhanie nedoplatkov postupuje na právny referát. Na finančné oddelenie mesačne predkladá predpisné poukazy nájomného a likviduje faktúry za nebytové priestory.

Žiadosti vybavuje Ing. Jana Žilincová.

web od 2day