Rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe

Referát podnikateľských činností pripravuje rozhodnutia o predajnej a prevádzkovej dobe v prevádzkarňach obchodov, služieb a pohostinských zariadeniach v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2006 zo dňa 26.9.2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní.

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť v zmysle § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nasledovné doklady:

  • fyzická alebo právnická osoba – miesto podnikania, resp. sídlo spoločnosti, číslo telefónu,
  • ulica a objekt, kde sa nachádzajú nebytové priestory,
  • účel nájmu, na ktorý chce žiadateľ predmetné priestory využívať,
  • originál, resp. overenú fotokópiu výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
  • fotokópiu dokladu preukazujúceho vzťah k nebytovým priestorom (nájomná zmluva, list vlastníctva),
  • doklad o spôsobe likvidácie odpadu vznikajúceho pri činnosti v prevádzkarni.

web od 2day