Žiadosti o prevod vlastníctva

Referát podnikateľských činností vedie evidenciu a spracováva žiadosti o prevod vlastníctva nebytových priestorov (obchodno-prevádzkové priestory) v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti vybavuje:

  • Ing. Jana Žilincová

Žiadosť musí obsahovať:

    fyzická osoba – meno, priezvisko, bydlisko, kópiu živnostenského listu alebo výpis zo živnostenského listu, kópiu koncesnej listiny
    právnická osoba – obchodné meno, sídlo firmy, výpis z obchodného registra
    adresa a účel nájmu nebytových priestorov, ktoré chce odkúpiť
    doklad o uhradení nájomného za užívanie nebytových priestorov

web od 2day