Popis kritérií modelu CAF

1. kritérium VODCOVSTVO

Vodcovia dávajú organizácii smerovanie. Tvoria a rozvíjajú poslanie, víziu a hodnoty potrebné pre dlhodobý úspech organizácie. Motivujú a podporujú zamestnancov, rozvíjajú, implementujú a monitorujú systém manažérstva
organizácie a preskúmavajú výkonnosť a výsledky. Sú zodpovední za zlepšovanie výkonnosti a prípravu pre budúcnosť tým, že riadia zmeny potrebné pre naplnenie poslania. Vodcovia sú zodpovední za riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami a za zabezpečenie toho, že ich potreby budú napĺňané.

2. kritérium STRATÉGIA A PLÁNOVANIE

Stratégia je prenášaná do plánov, zámerov a merateľných cieľov. Plánovanie a stratégia odrážajú prístup organizácie k uskutočňovaniu modernizácie a inovácie prostredníctvom PDCA cyklu počnúc získavaním informácií o súčasných a budúcich potrebách zainteresovaných strán a tiež o dopadoch a výsledkoch s cieľom poskytnúť informácie pre proces plánovania.

3. kritérium ZAMESTNANCI

Kritérium hodnotí, či organizácia zosúlaďuje jej strategické ciele s ľudskými zdrojmi tak, aby boli identifikované, rozvíjané, rozširované a zamerané na ich optimálne využitie a úspech. Zamestnanci sú najdôležitejším aktívom
organizácie. Aby zamestnanci naplnili svoj potenciál, je potrebné ich podporiť, vytvoriť systémy, ktoré im umožnia rozvíjať ich kompetentnosti, nadobúdať väčšiu zodpovednosť a iniciatívnosť.

4. kritérium PARTNERSTVÁ A ZDROJE

V tomto kritériu sa model CAF zameriava na zapojenie občanov do vecí verejných, rozvoja verejných politík a na ústretovosť k ich potrebám a očakávania. Transparentne prezentované organizácie zabezpečujú občanom sledovateľnosť legitímneho využívania dostupných zdrojov. Preto je dôležité, aby organizácia merala účinnosť a efektívnosť služieb, za poskytovanie ktorých je zodpovedná. Mala by tiež zabezpečiť, aby zdieľala rozhodujúce vedomosti a informácie s kľúčovými partnermi a zainteresovanými stranami.

5. kritérium PROCESY

Chod každej dobre fungujúcej organizácie predstavujú mnohé procesy, pričom každý proces je súborom po sebe idúcich aktivít, ktoré transformujú zdroje alebo vstupy na výsledky, výstupy alebo dopady, čím vytvárajú pridanú hodnotu. Iba kľúčové procesy sú predmetom hodnotenia modelu CAF.

6. kritérium VÝSLEDKY VO VZŤAHU K OBČANOVI

Výsledky, ktoré dosahuje organizácia v úsilí dosiahnuť spokojnosť občanov s organizáciou, produktmi a službami, ktoré poskytuje. Organizácie verejnej správy poskytujú služby v súlade s miestnou alebo centrálnou vládnou
politikou a zodpovedajú za svoju činnosť politickým zainteresovaným stranám.

7. kritérium VÝSLEDKY VO VZŤAHU K ZAMESTNANCOM

Kritérium hodnotí, aké výsledky organizácia dosahuje vo vzťahu ku kompetentnosti, motivácii, spokojnosti a výkonnosti svojich zamestnancov. Organizácia obyčajne na to využíva prieskumy, posudky alebo iné nástroje
merania spokojnosti. Výsledky sú zamerané na oblasť – na imidž organizácie, pracovné prostredie, manažérstvo organizácie a systémy manažérstva, na možnosti kariérneho rastu, rozvoj osobných zručností, motivácie zamestnancov a úrovne ich zapojenia v organizácii.

8. kritérium VÝSLEDKY VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI

Kritérium meria plánované a neplánované vplyvy na spoločnosť, napríklad globálne účinky politík organizácie za hranicami primárneho poslania/zákonného mandátu alebo hlavných činností. Merania sa týkajú tak meraní vnímania ako aj kvantitatívnych ukazovateľov – ekonomického vplyvu, sociálnej dimenzie, kvality života, vplyvu na životné prostredie, kvality demokracie.

9. kritérium KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI

Kritérium sleduje výsledky, ktoré organizácia dosahuje vo vzťahu ku svojej stratégii a plánovaniu, týkajúce sa potrieb a požiadaviek rozličných zainteresovaných strán a výsledky, ktoré organizácia dosahuje vo vzťahu
k jej manažérstvu a zlepšovaniu. Tieto merania sú úzko prepojené s politikou a stratégiou (kritérium 2), partnerstvami a zdrojmi (kritérium 4) a procesmi (kritérium 5). Kritérium sleduje schopnosť politík a procesov
dosahovať ciele vrátane špecifických politických cieľov.

web od 2day