Prečo sa Petržalka rozhodla pre model CAF?

Petržalská samospráva sa chce neustále zlepšovať, zefektívňovať svoje postupy, približovať sa ku svojim obyvateľom a zjednodušovať im kontakt s úradom. Aj preto sa ako prvá v rámci bratislavského regiónu a piata na celom Slovensku zapojila do zavedenia systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Common Assessment Framework) tak, ako to predpokladá aj Národný program kvality 2009 – 2012. V blízkej budúcnosti chce zabojovať o niektorý z tzv. titulov výnimočnosti.

Model CAF dokáže mestská časť Bratislava-Petržalka implementovať s využitím vlastných zdrojov – využitím ľudského a odborného potenciálu zamestnancov miestneho úradu. Sú nielen odborníkmi, ktorí si plnia svoje pracovné povinnosti, ale tiež ľuďmi, ktorí sa radi učia a prinášajú zmenu do zabehnutých stereotypov.

Hlavným cieľom CAFu je, aby sa organizácie verejnej správy začali orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech svojich obyvateľov ale aj umožňovali svojim zamestnancom rozvíjať sa.

Model CAF je založený na predpoklade, že vedenie organizácie – v našom prípade miestneho úradu – využíva stratégiu, plánovanie ale aj kontrolu a spätnú väzbu a to prostredníctvom svojich zamestnancov, zdrojov a procesov a využíva pri tom aj partnerstvá s ďalšími subjektmi. Tým môže dosahovať vo výkonnosti vynikajúce výsledky. Aplikácia modelu znamená nielen vyhodnotenie všetkých oblastí fungovania úradu, ale tiež ich vzájomné ovplyvňovanie sa, sleduje trendy a poukazuje na oblasti pre zlepšenie.

Prvým krokom je analýza, ktorá sleduje nielen to, čo mestská časť robí a ako pristupuje ku svojim úlohám, ale aj či realizuje merania, aké sú jej kľúčové výsledky výkonnosti a či sa v danej oblasti zlepšuje alebo naopak. Výsledkom je tzv. samohodnotiaca správa, zložená tak z predpokladových ako aj výsledkových kritérií, ktorá bola predmetom interného pripomienkovania.

Ďalším krokom bude tzv. Akčný plán, čo je program ďalšieho a neustáleho zlepšovania sa. Bude obsahovať konkrétne návrhy a opatrenia, ako sa zlepšiť.

web od 2day