Podnikateľská činnosť na území Petržalky

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť v zmysle § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nasledovné doklady:

  • fyzická alebo právnická osoba – miesto podnikania, resp. sídlo spoločnosti, číslo telefónu,
  • ulica a objekt, kde sa nachádzajú nebytové priestory,
  • účel nájmu, na ktorý chce žiadateľ predmetné priestory využívať,
  • originál, resp. overenú fotokópiu výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
  • fotokópiu dokladu preukazujúceho vzťah k nebytovým priestorom (nájomná zmluva, list vlastníctva),
  • doklad o spôsobe likvidácie odpadu vznikajúceho pri činnosti v prevádzkárni.

web od 2day