Náplň práce referátu školstva

Referát školstva zabezpečuje:

1. Prenesený výkon štátnej správy a originálne kompetencií mestskej časti Bratislava-Petržalka (mestská časť) v oblasti školstva.

2. Činnosť spoločného školského úradu pre mestské časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

3. Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení a ich zriaďovanie, zmeny v sieti škôl a školských zariadení (napr. elokované pracoviská MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci so Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalky (SSŠaŠZ).

4. Vypracováva koncepciu rozvoja školstva v podmienkach mestskej časti.

5. Úlohy súvisiace s:

– vytváraním podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov v materských školách (MŠ) a základných školách (ZŠ), v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
– plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorých je mestská časť zriaďovateľom,
– zabezpečovaním výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
– zabezpečením podmienok na stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mestská časť zriaďovateľom v spolupráci so SSŠaŠZ.

6. V oblasti štátnej správy v II. stupni (z titulu školského úradu) vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ ZŠ, ktorej je mestská časť zriaďovateľom.

7. V oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v rozsahu stanovenom zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov ZŠ a MŠ, najmä v organizačné pokyny na príslušný školská rok.

9. Poskytovanie odborno-poradenskej a metodickej podpore školám, školským zariadeniam a SSŠŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislava-Rusovce.

10. Vedie:

a) personálnu agendu riaditeľov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti,
b) evidenciu škôl a školských zariadení na území mestskej časti
c) evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v mestskej časti trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia.

11. Prípravu výberových konaní (v spolupráci s radami škôl pri ZŠ a radami škôl pri MŠ a SSŠaŠZ) na miesta riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

12. Spracovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a ich poskytovanie príslušným orgánom štátnej správy a verejnosti,

13. Vypracovanie súhrnných správ o výchovno-vzdelávacej činnosti jej podmienkach a výsledkoch v školách a školských zariadeniach za jednotlivé školské roky.

14. Pripravuje, v spolupráci so ZŠ, MŠ a SSSŠaŠZ, pedagogicko-organizačné zabezpečenie jednotlivých školských rokov a predkladá ich na rokovanie orgánov mestskej časti.

15. Hodnotí riaditeľov ZŠ a riaditeľov MŠ v zmysle zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a pripravuje návrhy na morálne oceňovanie pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

16. Vypracováva VZN mestskej časti týkajúce sa predovšetkým určenia školských obvodov pre jednotlivé ZŠ, určení termínu a času zápisu žiakov do I. ročníka, určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD, na príspevok na režijné náklady a finančné limity na nákup potravín, atď..

17. Pripravuje a realizuje, v spolupráci so ZŠ a MŠ, vlastné projekty mestskej časti na podporu a propagáciu výsledkov výchovy a vzdelávania v ZŠ a MŠ (Deň učiteľov, Škola roka, Petržalská super škola, Tanec v duši, atď.)

18. Spolupracuje so štátnymi orgánmi, s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a ostatnými mestskými časťami Bratislavy, s občianskymi združeniami, mimovládnymi organizáciami, a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti školstva.

19. Pripravuje rozhodnutia starostu mestskej časti v správnom konaní za oblasť školstva.

20. Spracováva koncepciu rozvoja školstva v podmienkach mestskej časti.

21. Vybavuje sťažnosti a podnety na úseku školstva.

22. Zabezpečuje všetky ďalšie úlohy mestskej časti v oblasti regionálneho školstva.

web od 2day