Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovania v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok) a školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda). Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne a počas školských prázdnin bude zabezpečená v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Materská škola a školské prázdniny“, zverejneným na http://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október-30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
Vianočné 22. december 2020 (streda) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
Polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
Jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 26. február 2021 (piatok) 1. marec – 5. marec 2021 8. marec 2021 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 12. február 2021 (piatok) 15. február-19. február 2021 22. február 2021 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 19. február 2021 (piatok) 22. február – 26. február 2021 1. marec 2021 (pondelok)
Veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
Letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok). Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2020 do 31.10.2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ https://www.testovanieziakov.sk,
a to najneskôr do 30. novembra 2020. Súbor testov je rovnaká pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie.
Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Organizácia školského roka 2020/2021
Organizácia školského roka 2019/2020
Organizácia školského roka 2018/2019
Organizácia školského roka 2017/2018
Organizácia školského roka 2016/2017
Organizácia školského roka 2015/2016
Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2013/2014
Organizácia školského roka 2012/2013
Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia školského roka 2010/2011

web od 2day