Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok) a školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok). Prevádzka každej materskej školy sa počas školských prázdnin bude zabezpečovať v súlade s informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“, zverejneným TU.

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 27. október 2021
(streda)
28. október-29. október 2021 2. november 2021
(utorok)
Vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021-7. január 2022 10. január 2022
(pondelok)
Polročné 3. február 2022
(štvrtok)
4. február 2022
(piatok)
7. február 2022
(pondelok)
Jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 18. február 2022
(piatok)
21. február-25. február 2022 28. február 2022
(pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 25. február 2022
(piatok)
28. február-4. marec 2022 7. marec 2022
(pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 4. marec 2022
(piatok)
7. marec-11. marec 2022 14. marec 2022
(pondelok)
Veľkonočné 13. apríl 2022
(piatok)
14. apríl-19. apríl 2022 20. apríl 2022
(streda)
Letné 30. jún 2022
(štvrtok)
1. júl -2. september 2022 5. september 2022
(pondelok)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 7. apríla 2022 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022 (štvrtok, piatok). Informácie o Testovaní 9 sú zverejnené TU.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2022 alebo T5 2022) sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 5 sú zverejnené TU.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2021 do 31.10.2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné TU.

Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

Organizácia školského roka 2021/2022
Organizácia školského roka 2020/2021
Organizácia školského roka 2019/2020
Organizácia školského roka 2018/2019
Organizácia školského roka 2017/2018
Organizácia školského roka 2016/2017
Organizácia školského roka 2015/2016
Organizácia školského roka 2014/2015
Organizácia školského roka 2013/2014
Organizácia školského roka 2012/2013
Organizácia školského roka 2011/2012
Organizácia školského roka 2010/2011

web od 2day