Domáce násilie

Domáce násilie je vážny problém, ktorý sa vyskytuje vo všetkých vrstvách spoločnosti. Neovplyvňujú ho vyspelosť krajiny, vzdelanosť populácie a ani výška príjmov.
Je to násilie páchané v rodine, teda násilie medzi partnermi (vrátane bývalého partnera),
násilie rodičov na deťoch, násilie medzi súrodencami i zneužívanie a zanedbávanie starých ľudí, resp. zdravotne postihnutých ostatnými členmi rodiny.

V spoločnosti sa často vyskytujú mylné názory o domácom násilí. Objavujú sa tvrdenia, že prejavom domáceho násilia je len fyzické násilie alebo, že nefyzické prejavy násilia sú ľahšie a menej bolestivé. Nie je to pravda! Neexistuje žiadna ľahšia alebo ťažšia forma násilia!

fyzické – bitie, kopanie, údery, spôsobovanie rán a popálenín rôzneho druhu …
– psychické – ponižovanie, vyhrážanie, citové vydieranie, pohŕdavé zaobchádzanie …
– sociálne – zakazovanie stretávať sa s rodinou, blízkymi, zákaz chodiť do zamestnania, uzamykanie v byte, zablokovanie telefónu …
– ekonomické – neodôvodnené obmedzovanie prístupu k majetku, ktorý má obeť právo užívať, obmedzený prístup k spoločným peniazom …
– sexuálne – znásilnenie, všetky nanútené sexuálne činy, nútenie k iným sexuálnym praktikám …

Obeťami násilia sa môžu stať deti, ženy, muži ale aj starí ľudia. Štatistiky však poukazujú,
že až v 95% prípadoch sú obeťami domáceho násilia ženy.

– zavolajte políciu – domáce násilie je trestný čin a polícia je povinná na tiesňové volanie reagovať a zasiahnuť,
– vyhľadajte lekárske ošetrenie – požiadajte o vystavenie lekárskej správy, ktorá bude obsahovať, kto vám zranenie spôsobil a opis následkov,
– spravte si fotodokumentáciu – viditeľné následky napadnutia, a to telesné poranenia aj hmotné škody,
– kontaktujte odborné pracovisko – požiadajte o pomoc pri ďalšom riešení vašej situácie.

– občiansky preukaz, pas, (aj vašich detí),
– rodný list (aj vašich detí),
– vodičský preukaz a technický preukaz od auta,
– sobášny list,
– doklady k bankovým účtom, vkladné knižky, životné poistenie,
– kartu poistenca (aj vašich detí),
– nájomnú zmluvu od bytu,
– doklady o vašom podiele na spoločnom majetku (byt, dom…),
– vaše peniaze,

– cenné veci, ktoré sú vašim majetkom,
– potrebné lieky a lekárske predpisy (aj pre vaše deti),
– zdravotné pomôcky (okuliare),
– kľúče,
– mobilný telefón alebo dôležité telefónne čísla,
– doklady o školskej dochádzke,
– obľúbenú hračku vašich detí.

Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Petržalka
5. poschodie, kancelárie č. 501,505,506
Telefón: +421-2-68 288 857

Stredisko sociálnych služieb Petržalka
V prípade, keď sa rodič s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Petržalka nachádza v krízovej situácii, prechodné ubytovanie môže poskytnúť:
DOMOV PRE RODIČOV A DETI
Vavilovova 18,
Telefón: +421-2-62 310 566

Toto ubytovanie sa poskytuje na prechodnú dobu t.j. na preklenutie nepriaznivého životného obdobia pre osamelého rodiča s dieťaťom alebo tehotnej žene.

Fórum osamelých matiek – FOMa
ul. Osuského 1/a, 851 03 Bratislava – Petržalka
www.alonemothers.org Telefón: +421-903 314 136
Konzultačné hodiny:
utorok v čase od 10.00 do 17.00 hod. len objednaní klienti
štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 hod.
Poradenstvo pre matky a osamelých ľudí v oblasti právnej, sociálnej a psychologickej.

Právna poradňa
Kutlíková 17, 851 03 Bratislava-Petržalka
Prízemie, kancelária č. 001
Bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov Petržalky poskytuje JUDr. Jarmila Doleželová.
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 13.00 – 17.00 h
Streda: 9.00 – 12.00 hod.

Aliancia žien Slovenska
www.alianciazien.sk
SOS LINKA: mobil: +421 903 519 550
Sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, psychologické poradenstvo, sociálna asistencia, vzdelávanie (Akreditácia MŠ)

Krízové centrum Brána do života
www.branadozivota.sk
Telefón: +421-2-62 410 469
Mobil: +421-915 439 245

Sociálne, právne a psychologické poradenstvo, krízová intervencia, podporné skupiny, psychoterapia a diagnostika, asistencia pri vybavovaní dokumentov, asistencia v byte klienta, sprevádzanie klienta na súdnych pojednávaniach, odborné posudzovanie.

OZ Pomoc ohrozeným deťom – Centrum NÁDEJ
www.centrumnadej.sk
Telefón: +421-2-62 247 877,
Pohotovostný mobil: 0905 463 425,
non-stop bezplatná linka: 0800 212 212 cez víkendy môžete využiť non-stop Linku dôvery 055/644 11 55 alebo 055/622 23 23

Sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, právna pomoc, psychologické poradenstvo, podporné skupiny, psychoterapia, sociálna asistencia, mediácia.

Pomoc obetiam násilia
www.pomocobetiam.sk
Telefón: +421-2-52 632 496, non stop linka: 0850 111 321
E-mail: info@pomocobetiam.sk

Informuje o službách pre obete a prístupe k nim v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod., inak záznamník s možnosťou spätného zavolania.

web od 2day